Algemene Voorwaarden - Halal Wagyu Shop

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder andere het volgende verstaan:

 • Abonnement: Overeenkomst tussen de Klant en Halal Wagyu Shop voor periodieke levering van één of meer producten.
 • Bedenktijd: Termijn waarbinnen de Klant zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.
 • Duurovereenkomst: Overeenkomst voor regelmatige levering van producten, diensten, of digitale inhoud.
 • Digitale inhoud: In digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens.
 • Herroepingsrecht: Klant's recht om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 • Intellectuele eigendomsrechten: Rechten als auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, enz.

Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer

Naam: MI-6 vof
Adres: Braziliestraat 28/401, 2000 Antwerpen
Telefoon: +32-475868447
WhatsApp: Bereikbaar via WhatsApp
Email: info@halalwagyu.shop

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten en zijn beschikbaar op de website van Halal Wagyu Shop. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding door de Klant van het aanbod. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en afhankelijk van beschikbaarheid.

Artikel 5. Het aanbod

Aanbiedingen bevatten gedetailleerde productinformatie. Kennelijke vergissingen binden de Ondernemer niet.

 

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om een overeenkomst voor de aankoop van een product binnen een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden, op voorwaarde dat de bestelling nog niet is ontvangen. De Ondernemer kan de Klant vragen naar de reden van herroeping.

De genoemde bedenktijd, zoals vermeld in lid 1, gaat in vanaf het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst. De Ondernemer kan een bestelling met verschillende levertijden weigeren, mits dit duidelijk voorafgaand aan het bestelproces aan de Klant is gecommuniceerd.

Bij levering van een product in verschillende zendingen of onderdelen geldt de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Voor overeenkomsten met regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Gedurende de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met de ontvangen producten en de verpakking, waarbij hij de producten slechts uitpakt of gebruikt in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen na het verstrijken van de bedenktijd aan Halal Wagyu Shop te retourneren volgens de instructies van Halal Wagyu Shop. De Klant heeft de terugzend termijn in acht genomen als het product wordt teruggestuurd voordat de bedenktijd is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Klant. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8. Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

Indien de Ondernemer de elektronische mogelijkheid voor herroeping door de Klant biedt, stuurt hij onmiddellijk na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging. Voor de terugbetaling maakt de Ondernemer gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De Ondernemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het betaalde bedrag terugstorten.

Artikel 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht

De Ondernemer kan bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen indien dit duidelijk is vermeld bij het aanbod, in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst. Deze uitsluitingen omvatten:

 1. Producten volgens specificaties van de Klant: Op maat gemaakte producten die niet prefab zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuzes of beslissingen van de Klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.

 2. Bederfelijke producten: Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

 3. Verzegelde producten: Verzegelde producten die, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 4. Onherroepelijk vermengde producten: Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 5. Geopende verzegelde producten: Verzegelde of geopende producten waarvan de verzegeling dan wel verpakking na levering is verbroken.

Artikel 10. De prijs & Betaling

Prijzen zijn vermeld op de website en inclusief BTW. Betaling geschiedt via de op de website aangeboden betalingsmogelijkheden.

Artikel 11. Levering & Uitvoering

Bestellingen worden binnen 3 werkdagen na plaatsing verzonden naar het opgegeven bezorgadres.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en Halal Wagyu Shop berusten bij de Ondernemer.

Artikel 13. Garanties & Aansprakelijkheid

Halal Wagyu Shop is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Gezondheidsklachten na consumptie van producten zijn op eigen risico.

Artikel 14. Privacy

Persoonsgegevens worden verwerkt volgens het online privacybeleid van Halal Wagyu Shop conform de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 15. Geschillen & Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen.